Онлайн магазин и складов софтуер по евро програма

Онлайн магазин и складов софтуер по евро програма

2024-06-11

През изминалата седмица стартира процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” до 16.09.2024 г. 16:30 ч.

Ето кои са допустими кандидати:

Регистрирани по Търговския закон преди 31.12.2021 г. микро (под 10 човека) и малки (под 50 човека) предприятия, които имат поне 1 заето лице за 2023 г.

Недопустими кандидати по основен КИД 2008:

- Предприятия, преработващи селскостопански и горски продукти, рибарство и аквакултури;

- Предприятия в Раздел 10 „Производство на хранителни продукти”, Раздел 11 „Производство на напитки” от сектор С;

- Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим;

- Сектор К – Финансови и застрахователни дейности;

- Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R;

- КИД 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96.


Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби общо за 2021, 2022 г.и 2023 г., както следва:

*Микро предприятие - поне 30 000 лв и до 1 800 000 лв

*Малко предприятие - поне 75 000 лв и до 7 200 000 лв


Кандидатите също така трябва да отговорят на поне едно от следните три условия за допустимост:

Първо възможно условие:

1. Да са семейно предприятие за 2023 г.,вкл. към датата на подаване на проекта, съгласно следното определение:

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.


При подаването на проекта следва да се представи Удостоверение за съпруг и родствени връзки по Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. (за родство по права или съребрена линия) или Удостоверение за сключен граждански брак (за родство по сватовство).


Второ възможно условие:

Да имат една от следните основни икономически дейности за 2023 г. – в този случай няма нужда да сте семейно предприятие:

18.11 - Печатане на вестници

18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 - Предпечатна подготовка

18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

18.20 - Възпроизвеждане на записани носители

58.11 - Издаване на книги

58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 - Издаване на вестници

58.14 - Издаване на списания и други периодични издания

58.19 - Друга издателска дейност

58.21 - Издаване на компютърни игри

58.29 - Издаване на други програмни продукти

59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и ТВ (постпродукция)

59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 - Прожектиране на филми

59.20 - Звукозаписване и издаване на музика

60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми

60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми

71.11 - Архитектурни дейности

73.11 - Дейност на рекламни агенции

74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна

74.20 - Дейности в областта на фотографията

74.30 – Преводаческа дейност

85.52 – Неформално обучение в областта на културата

90.01 - Изпълнителско изкуство

90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 - Експлоатация на зали за представления

91.01 - Дейност на библиотеки и архиви

91.02 - Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места


Трето възможно условие:

Да осъществяват дейност от списъка по Закона за занаятите - в този случай също няма нужда да сте семейно предприятие.


Минималният размер на безвъзмездно финансиране е: 15 000 лв

Максималният размер на безвъзмездно финансиране е: 150 000 лв


Финансирането не може да надвишава:

микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби 2021- 2023 г.

малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби 2021-2023 г.


Интензитет на безвъзмездно финансиране:

семейни предприятия:75%

предприятия с посочения по-горе КИД за 2023 г.:75%

предприятия с дейност по Закона за занаятите: 85%

 

Допустими дейности:

- Подобряване на производствения капацитет чрез придобиване на ДМА и ДНА, или чрез инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА.Тази дейност е задължителна.

- Създаване на нов онлайн магазин за дейността на предприятието – до 10 000 лв общоБФП и собствено финансиране.

- Закупуване и внедряване на ИКТ системи/модули за управленски, производствени и логистични процеси – ERP, CRM, Business Intelligence система, MOM/MES, WMS системи) – до 15 000 лв общо БФП и собствено финансиране.


Максимална продължителност на проектите: 12 месеца.


Единият от критериите на процедурата е обосновка на кръгови модели за закупуваните машини, която носи 3 т. (при общ сбор 60 т.). За целта ще е необходим специалист еколог и при изявено желание можем да предложим услугите на такъв.

Read more

10 Reasons Why It’s Important to Build a Small Business Website

10 Reasons Why It’s Important to Build a Small Business Website

Unless you are a small business owner who is not interested in growing your brand, you should order a website development. These days building a business website or ecommerce store is easier than ever: it doesn’t cost much money, you don’t have to know how to code or design, your online store is not restricted to business hours, and it’s one of the best means of free advertising.

Вижте още
SEO Varna

3 Tips for WooCommerce SEO

Wondering how to drive more targeted traffic to boost your sales? Google Analytics is already giving you valuable insights on your organic traffic. All you need to do is to take a deeper look into your Google Analytics reports and take the right measures to boost your organic traffic and sales.

Вижте още
5 Reasons Why Every Business Needs a Website

5 Reasons Why Every Business Needs a Website

81% of people research a business or service on the internet prior to making a purchase decision. That’s 25.92 million people searching for businesses online. Yet, 46% of business owners listed “Business currently doesn’t need one” as their #1 reason for not having a website. We’re not statisticians, but we can see that there’s a glaring disconnect here.

Вижте още
The Must-Have Elements of a Successful SEO optimization Strategy

The Must-Have Elements of a Successful SEO optimization Strategy

Every business owner wants to remain relevant and boost revenue. Creating a powerful SEO optimization strategy can help them to achieve their goals. An SEO optimization strategy usually comprises of off-page and on-page techniques, employed to improve your website’s visibility.

Вижте още